Tjänster och Priser

Hur Vi hjälper dig 


Mötet med din Trogna Psykolog kommer inledas med bedömningssamtal vars fokus är att definiera och göra en problemformulering för det som betraktas vara orsaken till din problematik. I inledningsskedet arbetar vi med vad som kallas för psykoedukation eller psyko-utbildning för att få god förståelse för problemet, hur det uppkommit samt vad som kan vidmakthålla svårigheterna.

Du kommer tillsammans med terapeuten att formulera tydliga behandlingsmål. Att sätta en agenda, arbeta med olika tekniker och få hemuppgifter är metoder som kommer leda dig till att få klarhet och insyn i din problematik och hjälper dig överkomma den likaså. Hemuppgifter anknyter till det problem man arbetar för att lösa. Dessa kan exempelvis vara att man får något att läsa till nästa samtal, att man ska lyssna till en inspelning eller öva med en exponeringsuppgift. Med kognitiv beteendeterapi (KBT) finns det en mängd olika metoder att arbeta med och nyttja för att främja hälsan. De vanligaste metoderna är exponering, beteendeaktivering, beteendeexperiment, problemlösning samt tillämpad avslappning och mindfulness.

Vad är KBT


KBT, kognitiv beteendeterapi, är en dokumenterat effektiv psykoterapeutisk behandlingsmetod som utvecklades först för behandling av ångestsjukdomar och depression. Denna metod syftar till att få individen att förstå och förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och kan orsaka psykiskt illabefinnande. Identifiering av sådana mönster gör det möjligt för individen att medvetet arbeta med att ändra tanke och beteendemönster till att vara främjande för det psykiska välmåendet.


KBT är en metod som uppstår genom kombinationen av kognitiv terapi och beteendeterapi. Denna terapiform fokuserar på tankar, känslor och beteende. Syftet för metoder är att kartlägga och hantera tankarna och att hjälpa dig att se dina känslor som information som behöver utforskas och utmanas.

KBT i praktiken

Klienten och terapeuten träffas 10-25 gånger för att arbeta aktivt mot ett bestämt mål. Målen kommer att vara konkretiserat och positivt formulerat efter bedömningssamtal. Målen kommer att vara realistiska och möjliga att uppnå och möjliga att utvärdera. Det är viktigt att arbeta tillsammans för att kartlägga klientens problem, vad dess utlösande faktor eller faktorer är och vilka konsekvenser det problem orsakar individen.

Syftet är alltid att få klienten att bli medveten om och ha redskapen och förmågan att styra över sina känslor, tankar och impulser.

Priser

Kostnad 200 kr per besök eller kostnadsfritt med frikort, efter remiss från din husläkare eller specialistläkare
Utan remiss 1400 kr  per besök.